Skip to content

Dette er reglene for bruk av kausjonist på lån uten sikkerhet

Noen banker aksepterer kausjonist for et forbrukslån, men dette er ikke vanlig. I utgangspunktet fraråder bankene denne løsningen. Er du likevel tvunget til å låne med kausjonist, bør både du og den potensielle kausjonisten sette dere grundig inn i hva dette medfører.

Forbrukslån er normalt uten sikkerhet

Et av kjennetegnene til forbrukslån er at det ikke stilles krav om sikkerhet. Da snakker vi om bankene som spesialiserer seg på forbrukerfinansiering, slik som Bank Norwegian, OPP Finans og Santander. Noen av sparebankene, og banker som fokuserer på refinansiering av inkassogjeld, har forbrukslån med sikkerhet, men dette er unntakene.

Lån til forbruk er ment å skulle kunne skaffes raskt. Det forutsettes at søkeren er betalingsdyktig, og har en betalingshistorikk som tilsier at lånet ikke blir misligholdt.

Når kreves det kausjon?

Kausjonsansvar er en form for sikkerhetsstillelse. Ordningen brukes som oftest når den som søker om lån ikke er kredittverdig, eller ikke kan stille med sikkerhet i form av pant i eiendom. I noen tilfeller er det aktuelt å stille med kausjonist som et tillegg til pant. Som nevnt er dette en problemstilling som mange av bankene for forbrukslån ønsker å unngå. Derfor er det ikke mange av de som tilbyr lån med kausjonist.

To typer kausjonsansvar

Det er to former for kausjonsansvar som er relevante i denne sammenhengen.

 • Realkausjon – dette er når banken tar pant i en eiendom som eies av kausjonisten. Dette kalles også tredjemannspant.
 • Kausjon – når kausjonisten kun stiller som garantist for lånet, basert på sin egen inntekt og kredittverdighet (her tas det ingen pant).

I de tilfelle der en person tar opp et forbrukslån med kausjonist som sikkerhet, er det svært viktig at begge parter er klar over ansvaret som følger med.

Ansvaret til den som stiller garantien

Å være kausjonist betyr at du kan bli tvunget til å betjene eller innfri det lånet du kausjonerte for. Om låntakeren på et eller annet vis ikke kan oppfylle betalingsforpliktelsen, vil banken holde kausjonisten ansvarlig. Er det da snakk om realkausjon vil kausjonistens eiendom kunne bli tvangssolgt. Dette med mindre kausjonisten har midler til å gjøre opp lånet kontant, eller refinansierer lånet med seg selv som låntaker.

Det er åpenbart at det å være kausjonist kan føre til problemer mellom partene. De fleste jurister vil advare mot å være kausjonist på et forbrukslån, med mindre formålet med lånet er veldig viktig. Det vil stille seg annerledes når for eksempel en forelder kausjonerer for at avkommet skal kunne få finansiert et boligkjøp. I slike tilfeller er kausjonist langt mer vanlig.   

Vil påvirke gjeldsgraden

Teknisk sett vil et kausjonsansvar påvirke kausjonistens gjeldsgrad, noe bankene må ta hensyn til når de vurdere en lånesøknad. Men, en bank har ingen mulighet til å sjekke om noen har påtatt seg kausjonsansvar. Imidlertid er det vanlig at banker spør om slikt når du søker om lån. I så fall forplikter du å svare ærlig. Således kan kausjonsansvaret få følger for om kausjonisten selv vil kunne få eventuelle lån innvilget.

Partenes rettigheter

Kausjonsansvar og tilhørende rettigheter er regulert av Finansavtaleloven. Du finner også en god gjennomgang av rettigheter og ansvar for kausjonister på Finansportalen. I sammenheng med forbrukslån er de følgende de viktigste kausjonisten bør være klar over:

 • Kausjonisten skal ha kopi av låneavtalen, og alle opplysninger som inngår i låneforholdet.
 • Kausjonisten har rett til å få opplysninger som får innvirkning på låneforholdet, for eksempel endringer i rentebetingelser.
 • Kausjonisten skal opplyses om risikoen ved kausjonsansvaret.
 • Banken plikter å fraråde mot kausjonsansvar dersom de mener anser låneforholdet som risikabelt.
 • Kausjonsavtalen skal spesifisere størrelsen på kausjonsbeløpet.
 • Kausjonisten skal gis beskjed dersom låntaker ikke betaler i henhold til låneavtalen.
 • Det skal ikke rettes krav til kausjonisten før rettslige skritt er tatt mot den som står som låntaker.
 • Gjeldsbyrden ligger hos låntakeren. Kausjonisten har derfor rett til å kreve tilbakebetaling for hele beløpet han eller hun eventuelt blir stilt ansvarlig for.

Verktøy som benyttes ved refinansiering av gjeld

Personer med mye gjeld, og som vil låne enda mer til forbruk, bør definitivt ikke be noen stille som kausjonist. Derimot er det enklere å forsvare en løsning med kausjonist når låntakeren har dyr gjeld som ønskes refinansiert. Spesielt dersom gjelden kommer fra smålån og kredittkort. Totalsummene her kan bli vanskelige å håndtere. Refinansiering betyr at det tas opp et større og billigere lån, som deretter brukes til å innfri alle andre gjeldsforpliktelser.

Resultatet av en refinansiering er normalt at kostnadene blir langt lavere. Dermed blir det enklere for den som skylder pengene å få økonomien på rett kjøl igjen.

Medlåner er et alternativ til kausjonist

Et kausjonsansvar er naturligvis kun aktuelt når søkeren ikke anses som kredittverdig på egenhånd. Her finnes det et alternativ som ofte er fullgodt, nemlig å bruke en medlåner. Kort beskrevet er dette når to personer søker sammen om å få forbrukslån. Begge blir også ansvarlige for tilbakebetalingen av lånet. Det stilles ingen krav til sikkerhet, men begge personene blir kredittvurdert. Bankene ser da blant annet på den sammenlagte betalingsevnen. Den er normalt bedre når det er snakk om to personer som er lønnsmottakere.

Her er tre banker som tilbyr lån til refinansiering uten sikkerhet. Alle tre aksepterer medlåner:

Santander Consumer Bank

 • Forbrukslån eller lån til refinansiering inntil 350 000 kroner
 • Nominelle renter mellom 7,90% og 16,25%
 • Inntil 15 års nedbetalingstid på lån til refinansiering
 • Medlåner må være samboer eller ektefelle

Ikano Bank

 • Forbrukslån eller lån til refinansiering inntil 400 000 kroner
 • Nominelle renter mellom 7,90% og 15,90%
 • Inntil 15 års nedbetalingstid på lån til refinansiering
 • Medlåner aksepteres

Bank Norwegian

 • Forbrukslån eller lån til refinansiering inntil 600 000 kroner
 • Nominelle renter mellom 8,99% og 21,24%
 • Inntil 15 års nedbetalingstid på lån til refinansiering
 • Medlåner aksepteres